Ordensreglement

Senest redigeret: Maj 2020

§1 Almindelig orden

Det er ethvert medlems pligt til enhver tid, at sørge for at der opretholdes god orden og renlighed overalt på klubbens område samt at behandle alt inventar og udstyr med største omhu.

Ethvert medlem er forpligtet til at holde sig ajour med gældende ordens- og sikkerhedsreglementer. Ændringer til disse vil blive annonceret på klubbens hjemmeside.

§2 Nøgler

Nøgle til klubbens lokaler udleveres ved indmelding og bedes afleveret igen ved udmeldelse.

Bortkomne nøgler meldes til nøgleudvalget (nogle@aarhuskanokajak.dk). En erstatningsnøgle kan være pålagt et gebyr.

Det er muligt at få en nøgle til Brabrand Rostadion og benytte faciliteterne under de regler som Rostadion udsteder. Nøglen kan være pålagt et gebyr.

Er man frigivet og har roet 200 km i turkajak, ligger der tur-/kap-både til afbenyttelse derude.

Er man frigiven i turkajak og har roet 200 km. i turkajak er det ligeledes er det muligt at få en kode til en bådcontainer ved Kajakhotellet v/Søren Frichs Vej. Bådene i containeren er til fri afbenyttelse af de involverede klubbers medlemmer. Det er kun tur-både der ligger i containeren og kun frigivne i turkajak må benytte dem.

Nøgle til Brabrand rostadion og kode til bådcontaineren fås ved henvendelse til udstyrsudvalget (udstyr@aarhuskanokajak.dk).

§3 Klubbens lokaler

Der ryddes op efter enhver benyttelse af klubbens lokaler, herunder bådhuset. Møbler og andet udstyr sættes på plads efter brug.

Der må ikke optændes grill eller lignende indendørs. Åben ild (herunder stearinlys) må ikke efterlades uden opsyn.

Brand- og flugtveje skal til alle tider holdes fri.

§3.1 Sikring af lokaler

Klubbens lokaler skal være aflåst, når de ikke er under opsyn.

Den sidste der forlader klubbens lokaler, skal sørge for:

 • At lyset er slukket.
 • At varmeapparater er indstillet korrekt.
 • At øvrige elektriske apparater er slukket.
 • At vinduer er lukket.
 • At der er lukket for alle vandhaner.
 • At lokalet er aflåst (samtlige døre og porte kontrolleret).

§4 Klubbens udstyr

Klubbens udstyr er fælles udstyr. Klubben forventer at medlemmerne opretholder en god kultur omkring brug og korrekt håndtering af udstyr. Alle medlemmer har et medansvar for eget og andres håndtering af klubbens udstyr. Efter brug sættes udstyr tilbage på sin plads. Udstyr rengøres og checkes for fejl og mangler. Evt. fejl, mangler eller skader indberettes. Se mere under skader.

Der er enkelte brugsregler for klubbens udstyr:

 • Man skal sikre at der er vand nok til at man kan ro, dvs. sikre at man kan ro uden at skrabe mod bunden.
 • Husk altid at tage finnen op inden du går i land, i både med fast ror skal man stige ud før roret rammer bunden.
 • Man sidder ikke i klubbens kajakker på land.
 • Ved isætning fra klubben lægges kajakker på pontonen eller træværket, ikke på asfalten eller stensætningen. Kajakker med fast ror og/eller finne lægges sådan, at roret/finnen hænger ud over kanten.
 • Ved DOKK1, mellem åen og havnen bruges overbæringen.
 • Surf-landinger er ikke tilladt. Ind- og udstigning skal ske så kajakken ikke rammer stranden.
 • Løft ikke kajakker ved at tage fat udvendigt på cockpit-karmen. Kajakker skal løftes i spidserne, eller indvendigt på cockpitkarmen. Alternativt kan svømmetoggles bruges, check om snoren er stærk nok inden løft.
 • I kapkajakker og turkajakker uden skot må der ikke øves redninger. Det kan de ikke holde til.

§4.1 Både

I bådrummet er der opsat lister med km-krav for både. Man må kun ro i en båd hvis man opfylder km-kravet i samme bådtype.

Undtagelsesvis kan instruktører give dispensation fra denne regel, så længe der er tale om et instruktionsforløb.

§4.2 Skader

Skader på roudstyr meldes til udstyrsudvalget (udstyr@aarhuskanokajak.dk). Skader på både noteres ligeledes i rokortet og markeres på båden med angivelse af evt. roforbud med de formularer der findes i bådrummet.

Skader på bygninger og inventar meldes til husudvalget (hus@aarhuskanokajak.dk).

Bestyrelsen kan kræve at beskadigelse af udstyr, bygninger og inventar medfører erstatningspligt, såfremt skaden er sket ved forsæt eller grov uagtsomhed.

§4.3 Udlån af kajakker

Som aktivt medlem giver klubben mulighed for at låne en af klubbens kajakker til flerdagsaktiviteter uden for klubbens lokale rovand.

Aktiviteten kan være varende op til 3 dage uden at bestyrelse skal informeres, hvis nedenstående krav opfyldes:

 • Aktivitetens primære formål er at sejle kajak (Dvs. man kan ikke tage en klubkajak med familien i sommerhus i håb om at der bliver tid til en tur på vandet)
 • Låner skal sikre sig at udlånet ikke er i konflikt med klubaktiviteter. Ved tvivl kontakt bestyrelsen samt aktivitetsansvarlig.
 • Låner skal være erfaren roer med tilladelse til at ro uden for lokalt rovand i henhold til sikkerhedsreglementet.
 • Kun låner må benytte kajakken i låneperioden.
 • På ethvert givent tidspunkt må maksimalt 3 tur/kap- samt 3 havkajakker være udlånt (se reservationer i rokort)

Hvis ovenstående krav kan opfyldes kan man som medlem låne en kajak. Reservationen foretages via bookingsystemet (https://www.aarhuskanokajak.dk/booking).

Der gøres opmærksom på at man ikke kan reservere en bestemt kajak, man må tage en der er til rådighed ved afhentningstidspunktet.

Endvidere skal man være opmærksom på at klubben til enhver tid kan oprette en aktivitet på en reserveret dag, og klubben har førsteret til kajakkerne.

Ønsker man at benytte kajakker til ture ud over 3 dages varighed, skal man ansøge bestyrelsen om tilladelse.

§5 Privat udstyr

Privat udstyr kan opbevares i klubben efter aftale i det omfang der er plads og på eget ansvar.

Udstyret skal være anbragt på anviste pladser og være mærket med ejerens navn eller initialer.

Udstyr som ikke opbevares på den anviste plads kan blive lagt i området for glemte sager. Med jævne mellemrum rydder klubben op i området for glemte sager og anvender evt. glemt udstyr til klubudstyr.

§5.1 Private både

Klubben tilbyder i begrænset omfang opbevaringsplads til private både. Både kan være kajakker og kanoer med følgende maksimummål: Længde: 650 cm, bredde: 65 cm.

Generalforsamlingen fastsætter evt. betaling for private bådpladser. Prisen er pt. 500,- /båd/år og opkræves sammen med kontingentet.

Opbevaring af private både kræver udstyrsudvalgets godkendelse og båden skal opbevares på anvist plads. Tilladelsen gives kun til både, der rent faktisk benyttes i et ikke uvæsentligt omfang. Udstyrsudvalget fastsætter dette aktivitetskrav til enten mindst 150 km/år eller 20 ture/år. I særlige tilfælde kan der søges dispensation fra dette.

I tilfælde af pladsmangel føres der en venteliste. En bådejer kan blive bedt om at dokumentere at aktivitetskravet er opfyldt. Kan aktiviteten ikke dokumenteres kan man miste sin plads det efterfølgende klubår (klubår går fra 1. april til 31. marts) og bedes fjerne sin båd efter udstyrsudvalgets anvisninger.

Ledige bådpladser bliver som udgangspunkt tildelt efter anciennitet på ventelisten. Er der flere på venteliste end der er ledige bådpladser finder aktivitetskravet anvendelse således at medlemmer som kan dokumentere overholdelse aktivitetskrav, får fortrin i køen i forhold til medlemmer der ikke overholder aktivitetskravet.

Ejere, der ikke har betalt bådplads og kontingent pr. 15. april mister bådpladsen og vil blive bedt om at fjerne båden. Ønskes herefter en bådplads igen, starter man forfra på evt. venteliste.

Både uden bådplads bliver flyttet væk.

Kontakt udstyrsudvalget (udstyr@aarhuskanokajak.dk), oplys bådtype/model, for at få tildelt en plads eller komme på ventelisten.

Hvis to medlemmer ønsker at bytte plads kontaktes udstyrsudvalget. Ligeledes bedes du kontakte udstyrsudvalget hvis du ikke længere ønsker at gøre brug af din plads.

§6 Opslag i klubben

Medlemmer kan bruge opslagsfaciliteter på hjemmesiden eller fysiske opslag i klubben til at kommunikere med andre medlemmer.

Opslag skal holde en god tone. Vi accepterer ikke injurierende, racistisk, diskriminerende, pornografisk eller på anden måde stødende indhold.

§7 Klubarrangementer

Klubarrangementer har fortrinsret til klubbens materiel. Ønsker man at ro uden at deltage i arrangementet, må man afvente at arrangementet har udvalgt materiel.

§8 Ture og lejre

Foranlediger klubbens medlemmer ture og lejre skal følgende almindelige regler iagttages:

 • Andre må ikke forulempes af turens eller lejrens deltagere.
 • Eventuel lejrgrund må kun benyttes med ejerens tilladelse, og skal behandles således, at ejeren gerne ser os igen.

§9 Deltagelse i kaproning

Medlemmer som deltager i kaproningskonkurrencer skal kende Dansk Kajak Forbunds kaproningsreglement. (https://drive.google.com/file/d/11qZM1YPTOKObgTvlDJp1oEOGlHBUVc7R/view)

§10 Gæsteture

Erfarne medlemmer (+300 km) må fra deres anden sæson lejlighedsvis tage højst én gæst med på en prøvetur. Det er ikke tilladt at tage den samme gæst med mere end én gang pr. sæson.

Gæsteture er af max én dags varighed og turen er med udgangspunkt fra klubben i vores lokale rovand og må kun foregå mellem 1.maj og 1.oktober. Gæsten må kun ro i begynderkajakker af typen det ansvarshavende medlem har roet mere end 300 km i, dvs. havkajakker i plast eller turkajakker af typen Coast 450, Coastline eller Coastrunner.

Ingen af de øvrige klubbåde må anvendes af gæster.

Det koster ikke noget at tage en gæst med, men turen skal registreres med navn i rokort.

Frigivne medlemmer af andre kajakklubber under DKF kan låne klubbens materiel og benytte klubbens faciliteter efter nærmere aftale med bestyrelsen.

Ligeledes skal øvrige henvendelser vedrørende gæsteroning sendes til bestyrelsen.

§11 Rygning

Der må ikke ryges inden døre.

Ved rygning udendørs må skodder ikke smides på jorden, men skal opsamles i egnede beholdere og smides i skraldespanden.

§12 Alkohol

Indtagelse af alkohol må til daglig kun finde sted i begrænset omfang. Alkohol må ikke serveres til unge under 18.

§13 Fester

Fester arrangeres af event-udvalget og slås op i klubbens kalender. Eventudvalget er ansvarlig for oprydning senest den næste dag.

§14 Forslag og klager

Forslag og klager bedes stillet til de(t) relevante udvalg. Findes et sådant udvalg ikke kontaktes bestyrelsen.

Mener man ikke at et udvalg har håndteret et forslag eller en klage korrekt, kan man kontakte bestyrelsen, der vil afgøre evt. tvister.