Vedtægter

 

§ 1. Klubbens navn og hjemsted

Stk. 1 Klubbens navn er Aarhus Kano- og Kajakklub. Hjemsted er Aarhus Kommune. Klubben er stiftet den 17. marts 2009.

Stk. 2 Klubben er medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) samt DGI Østjylland og underlagt begge forbunds love og bestemmelser. I tilfælde af konflikt har DKF’s regelsæt forrang.

§ 2. Klubbens formål

Stk. 1 Klubbens formål er at tilbyde og fremme enhver form for kano- og kajaksport og at være samlingssted for sportens udøvere. Udgangspunktet i Aarhus Kano- og Kajakklub er, at alle aktive medlemmer får en grunduddannelse inden for European Paddle Pass systemet.

§ 3. Aktive medlemmer

Stk. 1 Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver der er fyldt 8 år og som kan tilslutte sig klubbens formål, dog kan medlemmers børn optages uden aldersbegrænsning. Børn under 16 kan kun deltage i aktiviteter på vandet ifølge med forældre eller værge og under disses ansvar, eller på B&U hold. Alle medlemmer forpligter sig ved indmeldelsen til at overholde klubbens vedtægter og øvrige bestemmelser.

Stk. 2 Frigivelse (roning uden ledsagelse) kan som hovedregel først finde sted i det år man fylder 16 år, og i øvrigt når man overfor bestyrelsen har godtgjort, at man kan opfylde de i DKF’s love og i klubbens egne sikkerhedsbestemmelser stillede krav. Medlemmer under 18 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

Stk. 3 Nye medlemmer udfylder indmeldelsesformular. Medlemmerne, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser overfor tredjemand.

Stk. 4 Medlemmerne inddeles i følgende kategorier:

 • Senior: 18 år og derover
 • Junior: til og med 17 år
 • Passivt medlem
 • Æresmedlem

Medlemmer skifter kategori i det kalenderår hvor medlemmet fylder år i ny kategori.

Stk. 5 Aktive medlemmer kan leje og disponere over en af bestyrelsen anvist bådplads til en privat båd, for såvidt der er plads, idet klubejede både har fortrinsret til bådpladser. Er efterspørgslen efter private bådpladser større end antallet af disponible pladser, tildeles de efter regler, som fastsættes af bestyrelsen. Reglerne offentliggøres på hjemmesiden.

Stk. 6 Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for klubben og dens medlemmer. Æresmedlemmer udpeges af bestyrelsen. Alle medlemmer kan indstille et medlem til æresmedlem. Æresmedlemmer er fritaget for kontingent, men har ellers samme pligter og rettigheder som aktive medlemmer.

§ 4. Passive medlemmer

Stk. 1 Som passivmedlemmer kan optages personer eller firmaer, der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har ingen stemmeret, og de kan ikke deltage i roningen. De kan heller ikke deltage i vintersportsaktiviteter, dog kan bestyrelsen bestemme, at konkrete vintersportsaktiviteter kan være tilladt for passive i kortere eller længere perioder.

§ 5. Kontingent

Stk. 1 Det årlige medlemskontingent forfalder til betaling således: Alle medlemmer: 1.april. Instruktionsgebyr og dets forfaldstid fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2 Der udsendes opkrævninger til medlemmer medio marts med forfaldsdato 1. april. På indbetalingskortet er påført betalingsfrist. Efter betalingsfristens udløb fremsender kassereren en rykkerskrivelse med en ny betalingsfrist. Overholdes denne betalingsfrist ikke betragtes medlemmet som udmeldt fra betalingsfrist dato.

Stk. 3 Hvis en person, der er udmeldt af klubben, inden 1 år fra udmeldelsesdatoen ønsker optagelse i klubben igen, skal vedkommende betale kontingent for den mellemliggende periode

Stk. 4 Kontingentets størrelse fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med virkning fra førstkommende forfaldsdato.

§ 6. Udmeldelse

Stk. 1 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Ved udmeldelse tilbagebetales ikke overskydende kontingent.

Stk. 2 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer p.g.a. aktiviteter der skønnes at modarbejde klubbens formål og interesser, herunder brug af stoffer, der er opført på DIF’s dopingliste.

Stk. 3 Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion prøvet ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 4 Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan dog optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes i februar. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med fire ugers varsel pr. email.

Stk. 2 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelse@aarhuskanokajak.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 3 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Forældre kan deltage med stemmeret på vegne af deres børn under 18 år.

Stk. 4 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens og eventuelle udvalgs beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse og andre tillidsposter
 8. Eventuelt

§ 8. Generalforsamlingens ledelse

Stk. 1 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 15 og 16.

Stk. 3 Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvorefter det offentliggøres.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Stk. 2 Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med to ugers varsel.

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med følgende sammensætning: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer. Omkonstituering kan finde sted efter behov når der er flertal for det i bestyrelsen. Bestyrelsen kan supplere sig selv for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 3 Valgperioden er 2 år. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges lige år, 3 bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år. Endvidere vælges på Generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 4 Formand, næstformand og kasserer skal være over 18 år.

§ 11. Regnskabet

Stk. 1 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Bestyrelsen kan forlange at blive løbende orienteret om regnskabet, herunder budgettet for året. Revisoren er ansvarlig for dets rigtighed.

Stk. 3 Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 4 Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 12. Revision

Stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 13. Tegning og hæftelse

Stk. 1 Bestyrelsen er tegningsberettiget og forpligter organisationen i alle forhold udadtil. Organisationens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til at disponere over organisationens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, videredelegere til udvalgte ansatte eller medlemmer. Ved økonomiske dispositioner over 30.000 kr. ifm. nyindkøb kræves underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 14. Bestemmelser og reglementer

Stk. 1 Bestemmelser og reglementer, der fastsættes af bestyrelsen, opslås i klubhuset og på klubbens hjemmeside.

§ 15. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid, Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav.

§ 16. Opløsning af klubben

Stk. 1 Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Bestemmelsen kan da tages med den nævnte majoritet uanset de fremmødtes antal.

Stk. 3 Ved opløsning af klubben skal evt. formue anbringes i en kajakklub eller lign. i Aarhus Kommune, hvis formål bl.a. tilgodeser børn og unge ved at give mulighed for kano- eller kajakroning.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 17. marts 2009.
Sidst revideret på generalforsamling 2022.