Sikkerhedsreglement

Senest redigeret: Oktober 2023

§1 Formål og gyldighed

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kano- og kajakroning i Aarhus Kano- og Kajakklub (AKKK).

Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning i klubregi og/eller hvor klubbens både anvendes.

Bestemmelserne gælder ikke ved stævner med sikkerhedsforeskrifter i overensstemmelse med DKF's sikkerhedsbestemmelser.

Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF's sikkerhedsbestemmelser både for klubbens medlemmer og deres gæster.

Bestyrelsen har ansvaret for at vedligeholde disse sikkerhedsbestemmelser.

§2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

En frigiven roer har selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

Det er roerens eget ansvar at bære beklædning, der er tilpasset vejr og vindforhold. Risiko for hypotermi ved kæntring skal altid overvejes.

Man må kun ro under forhold hvor man i tilfælde af kæntring kan bjærge sig i sikkerhed. Enten via en redning eller ved at svømme til kysten. Ved tordenvejr skal man hurtigst muligt søge mod land.

Klubben anbefaler, at alle medlemmer holder deres svømmefærdigheder ved lige, samt øver makker- og selvredninger hvert år. Husk at træne i de forhold du ror i. Ror du om vinteren, så træn i koldt vand.

Ved klubbens roning i grupper uden for det lokale rovand skal der være udpeget en turleder. Turlederen har det overordnede ansvar for sikkerheden og vedkommendes anvisninger skal følges. Den enkelte roer har dog ansvaret for at sige fra, hvis roningen tegner til at overstige hans/hendes færdigheder.

§2.1 AKKKs lokale rovand

Klubbens lokale rovand defineres som kyststrækningen mellem Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen i Aarhus (FTL Havnen) og Egå Havn, indtil 300m fra kysten. Derudover Egåen op til Egå Engsø (broen under Lystrupvej).

Endvidere strækningen fra FTL Havnen via Navitas og DOKK1 (her skal overbæring bruges) til Mølleparken, samt Brabrand Sø og Aarhus Å til Mølleparken. Strækningen fra FTL Havnen til kanalen v/Lighthouse er også en del af vores lokale rovand (vær opmærksom på svømmebanen).

Det er altså uden for vores lokale rovand at sejle under broen ved Mølleparken (Vester Allé).

Klubbens andre farvande er alt rovand i en afstand af indtil 300 meter fra bredden eller kysten. Vand ud over denne afstand er åbent vand.

Se også kort nederst på siden.

§2.2 Roning i lokalt rovand

Inden roning skal roeren:

 • Kende vejrudsigten for turen

Under roning skal roeren:

 • Bære beklædning der er tilpasset de aktuelle forhold
 • Medbringe en CE-mærket svømmevest. Ved roning i perioden 1. oktober til og med 30. april skal CE-mærket svømmevest bæres; ikke frigivne medlemmer, samt medlemmer under 18 år skal bære svømmevest hele året.
  Klubben anbefaler at alle bærer vest hele året.
 • Ved roning i FTL Havnen skal der udvises særlig opmærksomhed på den øvrige trafik. Hold altid til højre, og ro ikke så mange ved siden af hinanden at I er til gene for den øvrige trafik.

Efter roning skal roeren:

 • Fejlmelde evt. defekter, som opdages ved klubbens materiel i Rokort og markere båden som skadet (med/uden roforbud) via laminerede ark i bådskuret.
 • Indberette eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser til bestyrelsen

§2.3 Roning i andre farvande og på åbent vand

Ved roning i andre rovande end det lokale rovand skal roeren desuden medbringe det nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr. Som minimum medbringes:

 • Dækken (spraydeck)
 • Pumpe eller øse, i havkajak også pagajflyder (paddlefloat)
 • Mobiltelefon
 • Reservepagaj til havkajak

Derudover anbefales det at medbringe:

 • Kompas og kort over området

Derudover skal det overvejes om der også bør medbringes nødblus, slæbetov og førstehjælpskit, samt at have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en pårørende.

Roeren skal altid have en plan for at komme i land efter kæntring, hvis landgang er umulig på grund af fx havnemole, skrænter eller klipper.

Roning på åbent vand må kun foregå i en egnet båd (vandtæt skot og et lænsesystem eller pumpe/øse). Roning på åbent vand kræver desuden forberedelser i forhold til vejr- og vandforhold samt overvejelser omkring egenfærdighedsniveau.

§3 Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning

§3.1 Roning under instruktion

Ved ro-instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige sikkerhedsbestemmelserne når det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen. Det forudsætter dog at instruktøren er uddannet som DKF Instruktør 2 eller højere.

§3.2 Vinterroning

Vinterroning er roning i vinterhalvåret fra 1. oktober til og med 30. april.

Ved vinterroning:

 • Må man ikke ro alene, hvis isforhold kan besværliggøre svømning til land
 • Skal CE-mærket svømmevest bæres
 • Anbefaler klubben at der ros i våd- eller tørdragt
 • Anbefaler klubben at der ros kystnært

§3.3 Roning i mørke

Roning før solopgang eller efter solnedgang er mørkeroning. Ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig og tændt. Den skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, som kan ses 300 m væk.
Ved mørkeroning skal roeren altid bære CE-mærket svømmevest.

§3.4 Roning med gæster

Roere, der ikke er medlem af klubben, ror som gæster. Det skal ske under opsyn af en frigiven erfaren roer (+300 km) fra klubben, som er vært. Gæster må kun ro i lokalt rovand og kun i sommerhalvåret. Se ordensreglementet for yderligere bestemmelser omkring gæsteroning.

§3.5 Roning med personer med handicap eller sygdomme

Bestyrelsen kan opstille særlige sikkerhedsbestemmelser for medlemmer, som lider af sygdomme der medfører, at de kan miste bevidstheden eller få lammelser. Medlemmet bør derfor i samråd med egen læge afklare og orientere bestyrelsen, om det er forsvarligt at færdes i kano eller kajak alene.

§3.6 Roning med børn og unge

Børn og unge under 16 år:

 • Skal altid ro i følge med forældre/værge (med mindre andet er aftalt med ansvarlig instruktør/turleder)
 • Skal altid bære CE-mærket svømmevest
 • Skal kunne svømme 600 m
 • Må kun ro kystnært (max. 300 m fra land)

§4 Frigivelser og rettigheder

§4.1 Ikke frigivne

Medlemmer, der ikke er frigivet, skal ledsages af enten en instruktør eller et myndigt frigivet medlem, som har roet minimum 300 km. Et frigivet medlem, der opfylder denne bestemmelse og som ikke er instruktør, må medtage et enkelt, ikke frigivet, medlem uden bestyrelsens tilladelse.

§4.2 Almindelig frigivelse

For at blive frigivet i tur-/kap- og havkajak, og derved opnå ret til at ro uden ledsagelse skal man opfylde følgende betingelser:

 • Man skal være fyldt 16 år
 • Man skal kunne svømme 600 m
 • Man skal have kendskab til de almindelige regler for færdsel til søs
 • Man skal have roet minimum 75 km
 • Man skal have bestået en IPP2-prøve

Man er herefter frigivet til den bådtype, man har bestået IPP2-prøven i.

For kano gælder det, at hvis man er friroet i en bådtype, må man ro kystnært (så man kan svømme i land v/kæntring), uden at have IPP2 i kano.

Bestyrelsen kan inddrage rettigheden til at ro uden ledsagelse efter individuel vurdering.

§4.3 Instruktører

Er man instruktør må man være ledsager for maksimalt 4 (DKF Instruktør 1) eller 8 (DKF Instruktør 2) ikke frigivne roere.

§4.4 Erfarne roere

Har man roet 300+ km i en bådtype må man ro alene i andet rovand og på åbent hav. Ligeledes må man være ledsager for ét ikke frigivet medlem i samme bådtype.

§5 Sikkerhed ved arrangementer der omfatter ikke-medlemmer

Arrangementer der omfatter ikke-medlemmer og arrangeres af eller i klubben hører under erhvervsmæssig passagersejlads.
Til et sådant arrangement skal der, som minimum, være én DKF instruktør 2 (ratioen er maksimalt 8:1), med gyldigt 8-timers førstehjælpskursus.

Der skal desuden udarbejdes en sikkerhedsinstruks, denne skal sættes op på klubbens opslagstavle. Læs mere om sikkerhedsinstrukser hos Søfartsstyrelsen.


Kort over lokalt rovand

Her er et kort over vores lokale rovand. Klik på ikonet øverst til venstre for at få en detaljevisning.